Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Mười hai năm ở ngôi vua
Là người đảm lược, tài xưa vẹn toàn
Dep tan loạn sứ quân xong
Liền lên ngôi vị, đóng đô nơi nào?