Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Bình thường dùng gọi chân tay
Muốn có bút vẽ: thêm ngay dấu huyền.
Hỏi vào - làm bạn với kim
Có dấu nặng đúng người trên mình rồi.
(Là chữ gì?)