Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Thương, Cầu, Lục, Đuống, Môn, Bình
Nổi trôi khắp chốn, gặp nhau tạo thành?

Đố là sông gì?