Câu đố về động vật:

Có chân bò được trên cây
Nhà ở dưới đất, biết bay trên trời
Là con gì?