Có con chim chích

Nó đậu cành xoan

Nó kêu ai ngoan

Thì nghe lời nó

Đi nắng phải có

 Nón mũ mà che

Hễ ai không nghe

Thì chim không thích..