Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Đi nằm, đứng nằm,
Ngồi nằm, nằm thì đứng.
(Là gì?)