Đi học lóc cóc theo cùng

Khi về lại bắt khom lưng cõng về?

Đố là cái gì?