Câu đố tổng hợp:

Đi đến đây, gặp nó đấy, lấy được thì lạ
Không lấy được, thì để nó đấy mà mang nó vẫn
Là gì?