Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo nhưng lại gọi là Ông
Thứ, tên loài thú có ngà có ngai?