Câu đố về thức ăn:

Dẻo ngon, tên gọi loài hoa
Chúa của muôn loài, em thích, anh ưa?