Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì tên của loài chim
Thuộc hàng linh điểu đêm ngày có nhau?