Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì ngựa xếp, vó êm
Nằm chờ quân tử lên yên về làng?