Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Một cột, mười hai cây kèo
Ba trăm sáu lăm lỗ thoắt vào cái chi?

Đố là gì?