Câu đố về vật dụng:

Nghe tên đã chẳng muốn gần
Thế mà tay nắm ân cần vào ra
Là quả gì?