Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì ngày trước đã từng
Có cây cổ thụ bìa rừng sum sê
Qua đây nghỉ mát thì mê
Mùi nồng trái rớt bị bà thuở xưa?