Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì anh Vệ Quốc quân
Năm xưa cũng pháp đánh Tây... lên đèo?