Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo cao thì mặc đèo cao
Sao anh lắm thiếp, nhiều thì thế này?