Đến kỳ mừng thọ vua cha

Ai dâng lễ vật bánh chưng, bánh dày?

 

Đố các bạn là ai??