Câu đố về đồ vật:

Có chân mà lại nằm ì
Để cho người đứng, người ngồi lên trên?