Câu đố lịch sử:

Ai người bơi giỏi, lặn tài
Khoan ngầm thuyền giặc, đánh bài đặc công
Đáng đời lũ giặc Nguyên Mông
Xuống chầu hà bá, đáy sông nộp mình?
(Là ai?)