Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Đêm ngủ ngày thức
Suốt ngày đứng trực
Đêm đêm góp sức giữ gìn
Dẫu rằng khép đấy thức nghìn năm nay.
(Là cái gì?)