Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - giúp bác nhà nông
Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà.
Thêm sắc - từ lúa mà ra
Đố bạn đoán được đó là chữ chi?
(Là chữ gì?)