Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Nửa đêm binh biến kinh thành
Phò vua ẩn lánh ra miền rừng sâu
Tân Sở, Quảng Trị xa xôi
Cần Vương chiếu chỉ, thay vua trổ tài?