Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - chăm chỉ kéo cày
Thêm huyền thành lá trầu cay của bà
Thêm sắc - vỏ thóc tách ra
Đố em đoán đúng đó là chữ chi?
(Là chữ gì?)