Câu đố chữ gì:

Đầu tê tê, cuối tê tê
Giữa o có sắc nón mê đứng nhìn
Ai thân nó xin cứ tin
Đi đâu cũng được muôn nghìn người yêu?