Câu đố về quả:

Dầu hư tiếng vẫn thơm hoài
Cả trăm con mắt, không ai thấy đường?