Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì tên gọi sắc vàng
Không phải một mình mà lắm anh em?