Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì nàm cạnh hòn Mê
Trông như ngọn núi, sao còn hoài nghi?