Là chim mà mặt giống mèo,
Ngày trốn đâu ngủ đêm trèo lên cây,
Tinh anh nhìn khắp đó đây,
Thoáng thấy bóng chuột vồ  ngay tức thì.

Là chim mà mặt giống mèo, Ngày trốn đâu ngủ đêm trèo lên cây, Tinh anh nhìn khắp đó đây, Thoáng thấy bóng chuột vồ  ngay tức thì.