Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đảo gì bát nước chè xưa
Uống vào ấm áp lòng ta lòng người?