Câu đố khác:

Danh xưng em gái cha tôi
Ngã vào thành bữa thịt xôi linh đình
Có huyền, to lớn thân hình.
Hỏi vào sẽ nối đầu mình một khí?