Câu đố tổng hợp:

Con gì nhảy nhót leo trèo
Mình đầy lông lá nhăn nheo làm trò
Là con gì?