Câu đố về thực vật:

Đang non râu trắng mượt mà
Về già râu sẫm lòa xòa rối tung
Là quả gì?