Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Giết con, chiếm lấy ngôi cha
Lên ngôi Chúa Trịnh, Nguyễn Hoàng bôn ba?