Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Một trong ba vị Tam Khôi.
Thêm nhà sử học nước ta lần đầu
Thông minh nổi tiếng từ lâu
“Đại Việt sử ký” dâng lên thượng hoàng?