Câu đố về thức ăn:

Dáng mềm da mượt như tơ
Dẫu chẳng thấm nước cũng hoài không khô?