Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Được dân phong “Thánh” lại “Chu Thần”
Bản tính ngang tàng chẳng phục ai
Mỹ Lương khởi nghĩa nhưng thất bại
Tiếc người chữ tốt lẫn văn hay?