Câu đố về thực vật:

Da li ti ghẻ nước
Ruột ăm ắp đầy tôm
Ăn vào chua rốt rốt
Có ai dám chê nào
Là quả gì?