Câu đố về quả:

Da đầy mụn rơm
Ruột đầy tôm đầy tép
Dáng khi tròn, khi dẹp
Ăn khi ngọt, khi chưa?