Câu đố về thức ăn:

Cũng từ đậu nếp mà ra
Thân hình ba góc, béo lùn xưng danh?