Câu đố về thực vật:

Cùng tên với mẹ hiền hòa
Lá tròn thân nhỏ, lòa xòa đất lan
Là cây gì?