Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì mang lạột nguyên âm
Dáng như lưỡi hái, nông dân ưa dùng?