Câu đố những gì:

Cùng tên tính lại khác xa
Đứa chuyên lủi bụi miệng Ca suốt hè
Kẻ chuyên làm lụng say mê
Hết vườn đến ruộng chẳng hề nói năng?