Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Cùng sinh một tháng, một ngày
Mười anh em ấy xum vầy bên nhau
Bảo rằng cao, thấp - sá đâu
Việc khó, việc dễ có nhau nên thành.
(Lá gì?)