Câu đố về đồ vật:

Cũng máy bỏ sắc sang bên
Giúp anh, giúp chị, áo lành quần sang?