Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Ai người mặc đổi áo vua
Cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh
Vì đại nghĩa, phải hy sinh
Tấm gương trung nghĩa, hiển vinh đời đời?
(Là ai?)