Câu đố về đồ vật:

Cũng lợn ủn ỉn như ai
Nhưng chỉ ăn tiền, không cảm chẳng rau?