Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Cũng gọi là hạt
Chẳng cầm được đâu
Làm nên ao sâu
Làm nên hồ rộng.
(Là hạt gì?)