Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì nữ tướng phất cờ
Giặc Ngô tan tác xếp cờ chạy mau?