Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Cùng em Huệ, Lữ khởi binh.
Sau xưng Hoàng đế đóng dinh Đồ Bàn?